TGK - Technika, sklo a umní s.r.o.
Skalice 230
471 17 Skalice u eské Lípy

tel./fax.: +420 487 721 168
e-mail : tgk@iol.cz

 Jeliko e-shop je zatím nefunkní,
slouí registrace pouze k zasílání
novinek e-mailem

Přihlášení
Už. jméno :
Heslo :
Nová registrace
Novinky
PRODEJ V OBDOBÍ STÁTNÍ KARANTÉNY
aktualizováno : 16.03.2020
 

Vzhledem k nastálé situaci v R a vyhlášením karantény od 16.3. do odvolání budeme postupovat pi ešení Vašich objednávek následovn:


- aktuáln je v chodu pouze hlavní sklad TGK - Skalice u eské Lípy

- praská prodejna je uzavena do odvolání ji od pátku minulého týdne (viz pedchozí sdlení)

- do odvolání karantény budeme vyizovat pouze elektronicky pijaté objednávky, zaslané na mailovou adresu: amilo@tgk.cz. Tyto objednávky budeme zasílat v balících eskou poštou.

- objednávky které nebude moné odeslat poštou (velikost, hmotnost) pipravíme tak, e budou po odvolání karantény k dispozici ve Skalici, pípadn k odeslání v bednách Top Transem. Pro ešení neodkladných situací z hlediska Vašeho nákupu vyuijte pípadn íslo: 602224498, pokusíme se najít ešení

Pejeme alespo trochu klidné dny , pokud je to moné
TGK team Skalice

 
Uzavení prodejny v Praze
aktualizováno : 11.03.2020
 

Oznámení :

pátelé barevného plochého skla a naší praské prodejny.

Z technických dvod spojených s aktuální všeobecnou zdravotní situací s platností od pátku 13.3.2020 vetn perušujeme provoz praské prodejny do odvolání. Poslední prodejní den bude tvrtek 12.3. podle bné otvírací doby.
Obnovení provozu - víme e blízké, oznámíme opt na našich stránkách.

Provoz ve Skalici u eské Lípy je neperušen a budeme se snait Vaše nákupy, které by jste realizovali v praské prodejn ešit zasíláním zboí a i skla ze Skalice. Vaše objednávky smujte pak na mail : amilo@tgk.cz, pípadn na telefon 602224498. Víme, e perušení prodeje v Praze pochopíte a budeme se snait, aby toto co nejmén zasáhlo Vaše výtvarné aktivity.

Ze Skalice zdraví TGK team

 
Kišálové údolí - Crystal Walley
aktualizováno : 16.10.2019
 

Pátelé plochého i jiného skla…… , naše firma TGK Skalice se zapojila do nového projektu KIŠÁLOVÉ ÚDOLÍ – CRYSTAL VALLEY.

Úvodní akcí tohoto projektu bude Otevírání sklenného údolí. Podrobnosti k celému projektu a úvodní akci jsou na:
https://crystalvalley.cz/cs/aktualita/vikend-kristaloveho-udoli.
Dlouhodobým cílem celého projektu je propagace a popularizace runího a emeslného zpracování skla a biuterie v jedineném teritoriu severních ech, v kišálovém údolí, které zaíná Kamenickým Šenovem, pokrauje Novoborskem, Libereckem, eleznobrodskem a kone na Jablonecku a v Harrachov.

V rámci otvírání kišálového údolí o víkendu 26. - 27. íjna 2019 budou moci všichni zájemci si prohlédnout zapojené skláské dílny, firmy a ateliéry tak jak jsou popsané v odkazu https://crystalvalley.cz/cs/aktualita/vikend-kristaloveho-udoli.

TGK zde patí do oblasti Luických hor, ale celé Kišálové údolí je celkem pehledn zvládnutelné bhem nkolika hodin.
Budeme rádi, kdy budete mít chu se seznámit i s jinými provozy a dílnami, navštívit je, poznat jejich skláskou tvorbu, tak jak teba poznáváte naši práci v rámci tradiních Domácích veletrh TGK. Nicmén jsme pipraveni i na návštvu Vás, našich zákazník, bu v sobotu 26.10. nebo v nedli 27.10. od 9 do 17 hod. po oba dny návštvu v TGK ve Skalici ve dnech 26. a 27.10. 2019 od 9 do 17 hod..
V rámci otvírání Kišálového údolí máme pro Vás po víkendové dny pipravenou slevu 5 % na celý náš sortiment.
Pro pípadné dotazy je k dispozici tel. íslo: 602224498, mail : tgk@iol.cz.
Na tento mail je moné zasílat i objednávky pro pedpipravení zboí, tak aby jste u nás vše mli pipravené a mli monost si co nejvíce uít podzimního otvírání Kišálového údolí.

Za TGK team se na Vás tší Hanka + Jarda

 
Termíny seminá - víkendový prodej 2019
aktualizováno : 27.05.2019
 

Aktualizovány termíny seminá a víkendových prodej na r. 2019 :
Víkendový prodej     zde.
Termíny seminá   zde.

 
Svátky skla Deštné v Orlických horách
aktualizováno : 27.05.2019
 

Tato kadoroní akce spojená s tavbou skla klasickým zpsobem v peci otápné devem bude probíhat od 3.8. do 4.8.2019 v Deštném v Orlických horách. http://www.obec-destne.cz

 
OCEANSIDE GLASS + TILE
aktualizováno : 16.05.2019
 

OCEANSIDE GLASS + TILE pokraovatel výroby SPECTRUM GLASS

Váení píznivci barevného skla,

zdá se, e zakolísání dodávek skla Spectrum, zpsobené ukonením výroby v USA a jejím pesunem do Mexika k novému výrobci je pomalu vyešena, díky naším obchodním vztahm, skladovým zásobám a Vašemu porozumní pi hledání náhrad barev, které aktuáln nebyly a nejsou se podailo toto období pekonat.

Výroba u nového výrobce se rozjídí na plné obrátky a postupn je doplován celý sortiment.

Zmna výrobce vyvolala nkteré zmny sortimentu :

- Doprodává se “stará“ ada skel Spectrum, která zaíná naším skladovým oznaením 70 XXX XX. Tato skla byla pedevším pro Tiffany techniku, nejsou testována pro fusing.

- Doprodává se i ada skel Spectrum s oznaením SYSTÉM 96, která je urena i pro fusing. Tato ada u nás zaíná skladovým oznaením 96 XXX XX.

- Nový výrobce pevzal barevné oznaení vycházející ze Spectrum Glas, vyrábí i stejný formát. Hlavní novinka je v tom, e sladil sloení všech skel tak, e je sklo z nové výroby kompletn ve všech barvách a provedení pouitelné pro fusing, ale samozejm i pro Tiffany techniku. COE tchto skel zstává 96. Skladové oznaení zaíná 97 XXX XX a barevný kód koní F. OCEANSIDE GLASS + TILE pevzal i výrobu od UROBOROS GLASS, take svj sortiment postupn dopluje i o skla typu UROBOROS.

 
Aktuální katalog skel OCEANSIDE GLASS + TILE si mete stáhnout zde : Oceanside Compatible Catalog.pdf  [13,7 Mb]

 

Informaní oznámení o EET
aktualizováno : 01.03.2017
 

Podle zákona o evidenci treb je prodávající povinen vystavit kupujícímu útenku. Zárove je povinen zaevidovat pijatou trbu u správce dan online; v pípad technického výpadku pak nejpozdji do 48 hodin.

 
Praská prodejna - zmna otevírací doby
aktualizováno : 01.07.2016
  Otevírací doba    :
  pondlí 09.30 - 17.30 hod. 12.00 - 12.30 hod. pestávka
  úterý zaveno    
  steda zaveno    
  tvrtek 09.30 - 16.00 hod. 12.00 - 12.30 hod. pestávka
  pátek 09.30 - 18.00 hod. 12.00 - 12.30 hod. pestávka
 

Otevírací doba hlavní prodejny SKALICE zstává stejná :
pondlí – pátek : 08.00 - 16.00 hod.
Víkendový prodej 1x za msíc   zde.
V jinou dobu na základ pedchozí telefonické dohody.

 
 Propanový hoák na perle
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Umouje profesionální práci pi výrob vinutých perlí bez nutnosti pouití kyslíkové láhve.
Znan zjednodušuje pouití techniky vinutých perlí.

 
Více informací zde : N_3810240.pdf  [900,6 Kb]
 Moretti - barevné ploché sklo s roztaností 104
aktualizováno : 29.01.2015 
   

Jako novinku v našem sortimentu uvádíme na trh další s typ barevného plochého skla vhodného pro spékání. Jedná se o italské ploché sklo s názvem MORETTI, jeho teplotní roztanost je 104.
Toto sklo je moné pouít bez problém s praskáním spolu s velmi oblíbenými "kytikami" Millefiori.

 
Více informací zde : N_8100000.pdf  [470,1 Kb]
 
 Glassline tuky a kídy
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Pokud chcete s úspchem pracovat s GLASSLINE barevnými tukami na sklo, je výhodné pouívat tenké nástavce na malování - aplikaci na povrch skla.

 
Více informací zde : N_5320100.pdf  [1,1 Mb]
 Glassline papír
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Glassline papír je barevný papír, který lze pouívat mezi 2 vrstvy skla. Tento papír se zataví mezi dv vrstvy skla a vytvoí zajímavé obrazce. Roztanost papíru nehraje ádnou technologickou roli, lze ho pouívat ke spékání se všemi typy skel.

 
Více informací zde : N_5320300.pdf  [959,6 Kb]
 Spékané aplikace
aktualizováno : 29.01.2015 
   

Novinkou v našem programu jsou celosklenné spékané aplikace. Jsou ji speené a pipravené k nalepení na podloní sklo pomocí UV lepidel.

 
Více informací zde : N_8600000.pdf  [313,2 Kb]
 NANO ART
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Nová generace NANO barev na pískované sklo umouje ješt intenzivnjší práci s barvením pískovaného skla - vybarvování pískovaných pedloh, kreativní barevné aplikace.

 
Více informací zde : N_4905110.pdf  [275,0 Kb]
 NANO dekorace
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Nano dekorace pouíváme pro povrchové zušlechování pískovaného skla. Pouívání NANO technologie a dekorace umouje zcela individuální zbarvení pískované plochy.

nov doplnno o zlatou barvu

 
Více informací zde : N_4905150.pdf  [657,4 Kb]
 Barevné optické sklo v blocích
aktualizováno : 29.01.2015 
   

Vzorkovnice barevného optického skla v blocích obsahuje pehled barev, které máme skladem v blocích o rzné velikosti, peván o rozmrech : šíka bloku od 150 do 250 mm, délka bloku cca 500 mm, síla (tlouška) bloku od 30 do 80 mm.

 
Více informací zde : N_9800000.pdf  [467,5 Kb]
 Pila na sklo GEMINI
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Pilou lze ezat sklo, mramor, ulu, obkladaky, porcelán, keramiku. Maximální síla ezu je 6 cm. 
Rozmry 68x42x36, 220 V, diapás je oboustranný, ee
jak z vnjší tak i z vnitní strany.

 
Více informací zde : N_3134800.pdf  [367,0 Kb]
 Pájecí zaízení
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Vzhledem k ponkud problematické spolehlivosti pájek Weller 80 W jsme pro Vás zajistili další vhodné pájedla - pájky pro tiffany techniku. Uvedené novinky jsou oblíbené nejen pro svoji nízkou hmotnost, ale i pro rychlé dohívání hrotu.

 
Více informací zde : N_3422200.pdf  [397,0 Kb]
 Frity pro skla Float
aktualizováno : 29.01.2015 
   

Frity pro skla floatového typu jsou testována na základní floatové sklo typu LUXGARD.

 
Více informací zde : N_3500000.pdf  [602,6 Kb]
 Samolepící olovo
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Samolepící olovné pásky jsou na lepící stran opateny speciálním lepidlem, které zaruuje dlouhodobou adhezi pásky k nalepenému povrchu skla.

 
Více informací zde : N_4228000.pdf  [400,0 Kb]
 Samolepící fólie
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Samolepící fólie na sklo Staind Art Film, nabízí velmi širokou barevnou škálu fólií na sklo. V kombinaci se samolepícími olovnými páskami REGALEAD lze vytváet zajímavé barevné obrazce.

 
Více informací zde : N_4300000.pdf  [457,0 Kb]
 Vrtací systém penosný
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Vrtáky pro tento vrtací systém lze pouít od prmru 3 mm (kat. . 30 250 03) do prmru 80 mm (kat. . 30 250 80). Vrtáky jsou duté pro vnitní chlazení.

 
Více informací zde : N_3026000.pdf  [423,6 Kb]
 Pila na sklo TAURUS 3
aktualizováno : 07.04.2017 
   

Jedná se o nástupce osvdených pil na sklo Taurus 1 a Taurus 2.
Má vylepšené vedení ezacího pásu a ee ploché sklo do tloušky 5 mm.

 
Více informací zde : N_3136600.pdf  [337,5 Kb]
 Pájecí stanice WELLER
aktualizováno : 22.01.2016 
   

Letovací stanice je lehká a velmi píjemná do ruky. Velice rychle se ohívá na zvolenou teplotu. Jedná se o dobré profi zaízení.

 
Více informací zde : N_3419500.pdf  [249,5 Kb]
 Pec Evenheat HOT SHOT
aktualizováno : 29.01.2015 
   

Ideální pro zaáteníky a pro výrobu drobností technologií fusingu - spékání.

 
Více informací zde : N_3516400.pdf  [211,9 Kb]
 Sklo MIROGARD
aktualizováno : 29.01.2015 
   

Mirogard, Mirogard plus a Mirogard protect - to jsou obchodní jména speciálních skel a antireflexní úpravou, která umouje dokonalé pesklení poadovaného objektu, ale bez vzniku neádoucích reflexù a stínù.

 
Více informací zde : N_7390200.pdf  [415,7 Kb]
 Sklo MYSTIC aktualizováno : 29.01.2015 
   

Jedná se o barevný transparentní katedrál.
Povrch skla je velice zajímavý, ponkud více zvlnný ne u typu Wissmach SEVILLE.

 
Více informací zde : N_7600000.pdf  [225,5 Kb]
 Filigrany - motýli
   

Filigrany jsou ureny k pocínování a pro pouití v tiffany technice.

 
Více informací zde : N_1110000.pdf  [164,1 Kb]
© TGK
created by ODN